Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép

Theo quy định tại Nghị định 53, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự đã được cấp cho doanh nghiệp tiếp tục có hiệu lực theo thời hạn ghi trên Giấy phép đối với sản phẩm mật mã dân sự mà tên gọi phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (Nghị định 58). Nghị định 53 có hiệu lực từ ngày 16/4/2018.

Theo đó, Chính phủ quyết định thay thế Phụ lục II Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép tại Nghị định 58 bằng Phụ lục II Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép kèm theo Nghị định 53.

Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép
Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép
Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép
Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép
Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép
Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép

Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép
Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép
Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép
Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép
Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép

Phụ lục 2 - Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép được ban hành kèm theo Nghị định 53 ngày 16/4/2018 của Chính phủ.

Đối với việc áp dụng Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, Nghị định mới nêu rõ, Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép chỉ áp dụng đối với các sản phẩm mật mã dân sự mà cả mã số HS, tên gọi và mô tả chức năng mật mã trùng với mã số HS, tên gọi và mô tả chức năng mật mã của hàng hóa thuộc Danh mục.

Trường hợp có sự khác biệt trong việc xác định mã số hàng hóa tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị định này và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng (Ban Cơ yếu Chính phủ) để quyết định mã số HS đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cũng theo quy định tại Nghị định 53, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự đã được cấp cho doanh nghiệp tiếp tục có hiệu lực theo thời hạn ghi trên Giấy phép đối với sản phẩm mật mã dân sự mà tên gọi phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Cơ quan Hải quan căn cứ vào Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự đã được cấp và thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định mã số HS và giải quyết thủ tục thông quan cho doanh nghiệp.

Được ban hành ngày 1/7/2016, Nghị định 58 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Là một trong những Nghị định hướng dẫn thi hành Luật An toàn thông tin mạng, một nội dung quan trọng của Nghị định 58 là ban hành Danh mục các sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (Phụ lục I) và Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép (Phụ lục 2). Khoản 1 Điều 31 Luật An toàn thông tin mạng quy định rõ, khi kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, doanh nghiệp phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự. Còn theo khoản 1 Điều 34 Luật An toàn thông tin mạng, khi xuất khẩu, nhập khẩu mật mã dân sự thuộc Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp phải có giấy phép.

Nguồn: ictnews.vn