Phiên bản 1.0 kiến trúc Bộ TT&TT điện tử chính thức được ban hành

Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử được áp dụng làm căn cứ lập, triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án ứng dụng CNTT (Trong ảnh: Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng kiểm tra hệ thống cơ sở hạ tầng mạng tại trụ sở Bộ TT&TT hồi giữa tháng 12/2017. Nguồn ảnh: mic.gov.vn)

Căn cứ quan trọng xây dựng các cơ quan điện tử thuộc Bộ TT&TT

Quyết định 2468 phê duyệt “Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử, phiên bản 1.0” được Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn ký ban hành cuối tháng 12/2017.

Quyết định 2468 được đánh giá là một quyết định quan trọng trong lĩnh vực CNTT của Bộ TT&TT, hướng tới các mục tiêu: làm căn cứ để lập kế hoạch, chương trình, dự án và thiết lập yêu cầu chức năng, kỹ thuật các hệ thống thông tin; tạo một mô hình thống nhất định hướng cho các cơ quan thuộc Bộ TT&TT xây dựng cơ quan điện tử; hỗ trợ việc lập kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng CNTT và dịch vụ công trực tuyến; nâng cao khả năng tận dụng năng lực hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu sẵn có thay vì xây dựng mới; đồng thời hỗ trợ việc lựa chọn các giải pháp tin tức công nghệ mới nhất phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ, mức độ sẵn sàng về tài chính và nhân lực, xu thế phát triển của công nghệ.

Theo Trung tâm thông tin Bộ TT&TT - đơn vị được giao chủ trì xây dựng Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử, Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử xác định mô hình liên thông nghiệp vụ, nền tảng chia sẻ, tích hợp, kênh truy nhập, cổng thông tin điện tử, các thành phần ứng dụng và cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, kết nối liên thông giữa các hệ thống, thành phần cùng lộ trình triển khai.

Cũng theo Trung tâm thông tin, Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử sẽ gồm nhiều phiên bản. Ở phiên bản 1.0, Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử chỉ tập trung vào các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT (không bao gồm các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp) trong các trường hợp xây dựng tầm nhìn, mục tiêu trong thời gian tới cho ứng dụng CNTT, phát triển Bộ TT&TT điện tử; triển khai các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ TT&TT; bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu của Bộ.

Cùng với việc công khai sơ đồ tổng thể Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử phiên bản 1.0, Trung tâm Thông tin cũng giới thiệu cụ thể về các thành phần cơ bản trong Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử như: người sử dụng, kênh truy nhập, dịch vụ cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng và cơ sở dữ liệu, nền tảng dịch vụ chia sẻ và tích hợp (LGSP)…

Trong đó, về người sử dụng, Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử phiên bản 1.0 xác định đối tượng sử dụng phần mềm, ứng dụng, hệ thống thông tin, cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT bao gồm các đối tượng trong các mối quan hệ G2G (giữa các cơ quan nhà nước); G2E (cơ quan nhà nước với các cán bộ, công chức, viên chức); G2C (cơ quan nhà nước với người dân); và G2B (cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp, tổ chức). Trong Sơ đồ tổng thể, người sử dụng được phân thành các nhóm người dân; doanh nghiệp, tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức.

Ưu tiên tin học hóa các nghiệp vụ người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao

Trong quyết định phê duyệt “Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử, phiên bản 1.0”, lãnh đạo Bộ TT&TT giao Trung tâm Thông tin cung cấp tài liệu Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai, tuân thủ Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và đánh giá mức độ triển khai, tuân thủ Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử bảo đảm đúng mục tiêu, nội dung được phê duyệt; đồng thời đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh nội dung Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử khi có thay đổi về tình hình và yêu cầu thực tế triển khai ứng dụng CNTT tại Bộ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT có trách nhiệm tuân thủ triển khai ứng dụng CNTT theo Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử, định kỳ hằng năm gửi báo cáo kết quả các nhiệm vụ được giao về Trung tâm Thông tin để tổng hợp trình Bộ trưởng.

Phiên bản 1.0 kiến trúc Bộ TT&TT điện tử chính thức được ban hành

Sở đồ tổng thể Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử phiên bản 1.0 mới được Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt (Nguồn ảnh: mic.gov.vn)

Đề cập đến việc triển khai Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử, Trung tâm Thông tin Bộ TT&TT cho biết, Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử được áp dụng làm căn cứ lập, triển khai kế hoạch, chương trình, dự án ứng dụng CNTT. Ưu tiên triển khai tin học hóa các nghiệp vụ theo các tiêu chí đã được các cấp có thẩm quyền (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng) quyết định triển khai; có tần suất sử dụng cao trong hoạt động của các đơn vị; người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiều.

Khi đề xuất chủ trương đầu tư hoặc tiến hành xây dựng, nâng cấp, mở rộng các hệ thống thông tin của Bộ TT&TT, cần dựa trên Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử nhằm cho phép các hệ thống này khả năng dễ thích nghi với các thay đổi của nghiệp vụ, nâng cao tính kết nối (đặc biệt là giữa các hệ thống được phát triển vào thời điểm khác nhau và do các đơn vị khác nhau quản lý) đảm bảo an toàn thông tin, không bị phụ thuộc vào công nghệ; tiết kiệm chi phí do tập trung nguồn lực vào các hệ thống cốt lõi.

Cụ thể, với hạ tầng kỹ thuật, triển khai theo nguyên tắc ưu tiên triển khai tập trung máy chủ trên hạ tầng kỹ thuật, trung tâm dữ liệu của Bộ; phù hợp với các thiết kế mạng LAN và WAN.

Đối với dữ liệu, sử dụng thống nhất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dùng chung, không xây dựng cấu trúc dữ liệu khác cho các dữ liệu đã được xác định trong Kiến trúc Bộ điện tử, phù hợp với dữ liệu đặc tả của Bộ; bảo đảm tính độc lập của phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đối với mỗi ứng dụng triển khai; đáp ứng được việc truy vấn dữ liệu với khối lượng lớn;

Còn với hệ thống, không triển khai các hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị có chức năng tương đương các hệ thống dùng chung của Bộ; hướng đến việc các hệ thống này nằm trong một hệ thống với các ứng dụng khác, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của đơn vị, dùng chung cơ sở dữ liệu hoặc chia sẻ dữ liệu cho các ứng dụng khác (đối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến: bảo đảm kết nối, trao đổi với các hệ thống thông tin bên ngoài; hệ thống thông tin nội bộ: có thể chia sẻ thông tin với các hệ thống khác khi có yêu cầu).

Thiết lập sự kết nối, liên thông giữa các hệ thống thống tin, giữa các ứng dụng, áp dụng cơ chế đăng nhập một lần, phân quyền tập trung (đối với các hệ thống dùng chung của Bộ hoặc có đối tượng sử dụng là các cán bộ, công chức của Bộ) và sử dụng các dịch vụ, dữ liệu dùng chung do LGSP hỗ trợ. Hệ thống thông tin phải cho phép theo dõi kết quả xử lý nghiệp vụ. Các dịch vụ công trực tuyến xây dựng mới phải trên cơ sở sử dụng các quy trình dùng chung, đáp ứng các yêu cầu tin học hoá và phải được tích hợp với Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Về công nghệ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT được yêu cầu phải sử dụng các tiêu chuẩn tại Kiến trúc Bộ điện tử; ưu tiên công nghệ nền tảng ứng dụng Web theo xu hướng phát triển mạng Internet, thiết bị di động và điện toán đám mây, sẵn sàng ứng dụng các nền tảng, công nghệ tính toán có hiệu năng cao.

Ngoài ra, Trung tâm Thông tin cũng cho biết, Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử phiên bản 1.0 đã xác định rõ kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cho các cơ quan thuộc Bộ trong các năm tới nhằm hoàn thiện hạ tầng tập trung, thông tin thống nhất, thúc đẩy hành chính liên thông, chuyên ngành hợp tác.

Riêng với 2 năm 2018-2019, các nhiệm vụ trọng tâm được tập trung thực hiện gồm: phát triển các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn, hoàn thiện mạng WAN kết nối các cơ quan, đơn vị của Bộ và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hiện có, kết nối truy nhập Internet băng rộng tốc độ cao; xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và kết nối, tích hợp các cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT với Hệ thống hải quan một cửa quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia; sử dụng và trao đổi văn bản điện tử đồng bộ trong các cơ quan thuộc Bộ TT&TT và kết nối với các cơ quan khác của Chính phủ; triển khai sử dụng rộng rãi hệ thống thông tin dùng chung; đầu tư xây dựng hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu nền tảng của Bộ; xây dựng nền tảng dịch vụ chia sẻ và tích hợp; kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT cũng được giao trách nhiệm rõ ràng để thực hiện dưới sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo Bộ TT&TT.

Nguồn: ictnews.vn