Ngành TT&TT đẩy nhanh ứng dụng KHCN, đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0

Thứ trưởng Phan Tâm phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành TT&TT năm 2018. Ảnh: M.H

Đây là 1 trong 10 nội dung được Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhắc đến khi phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành TT&TT năm 2018 và phổ biến nội dung Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TT&TT về công tác thi đua khen thưởng năm 2018 trong khuôn khổ hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Bộ TT&TT vừa được tổ chức sáng nay, 22/12.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, năm 2017 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020. Kinh tế - Xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế, tình hình thế giới có nhiều thay đổi với những diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai gây thiệt hại tại nhiều địa phương.

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, ngành địa phương đã tạo điều kiện để toàn ngành  TT&TT thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực TT&TT tiếp tục được duy trì tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành ổn định và tiếp tục có những bước phát triển bền vững đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước và nền kinh tế.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017 và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ TT&TT phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề: Toàn ngành TT&TT tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi công tác năm 2018 lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Trong đó, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các Chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật về công tác thi đua khen thưởng đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TT&TT.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Tăng cường đẩy mạnh sự phối hợp giữa các tổ chức Đảng chuyên môn và đoàn thể quần chúng trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp để khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và truyền thống của ngành. Vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tích cực tham gia, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, làm cho các phong trào thi đua yêu nước diễn ra thiết thực và công tác thi đua yêu nước trở thành động lực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với các hình thức đa dạng, phong phú và nội dung thiết thực với tinh thần hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nội dung các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm cấp bách của ngành của đơn vị trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính. Tạo mọi điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua như Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển… do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, các phong trào thi đua theo chuyên đề để lập thành tích thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ KHKT, ứng dụng CNTT trong toàn ngành trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp với nội dung nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả công tác góp phần tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với yêu cầu của cuộc CMCN 4.0 hiện nay.

Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến các mô hình mới đảm bảo thực hiện đồng bộ. Các cơ quan báo chí tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục để đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước hay các điển hình tiên tiến.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời công khai minh bạch.

Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức công tác thi đua khen thưởng đồng thời tăng cường trách nhiệm của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng trong việc đề xuất, tham mưu triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng.

Tiếp tục tổ chức bồi đưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thi đua khen thưởng  cho các cán bộ thi đua khen thưởng tại cơ sở.

Các tổ chức đoàn thể trong ngành TT&TT căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện vận động tốt đoàn viên, hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển năm 2018 và các năm tiếp theo.

Theo đó, Bộ TT&TT cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành TT&TT có trách nhiệm phổ biến kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức thực hiện và có báo cáo định kỳ hàng tháng.

Nguồn: ictnews.vn