Ngân hàng thúc đẩy thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước, mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội (Đề án); Xác định các nhiệm vụ cụ thể, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Đề án.

Kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ sau: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách về thanh toán qua ngân hàng. Triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội. Nghiên cứu xây dựng biện pháp trao đổi, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công với ngân hàng. Tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công. Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo niềm tin cho khách hàng. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khác.

Các đơn vị thuộc NHNN được giao đầu mối thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao. Vụ Thanh toán có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này; làm đầu mối tổng hợp tình hình chung, xây dựng báo cáo đánh giá tổng kết tình hình triển khai thực hiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bên cạnh đó, Thống đốc cũng yêu cầu NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách về thanh toán; nắm bắt tình hình thanh toán trên địa bàn để báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc NHNN theo quy định. Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Đề án và hàng năm báo cáo NHNN kết quả thực hiện.

Nguồn: ictnews.vn