Năm 2020, 100% cửa khẩu quốc tế hàng không, đường bộ, đường sắt có trang thông tin điện tử

Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 hướng tới mục tiêu mục tiêu chung là hình thành được hệ thống thông tin đối ngoại tại các khu vực cửa khẩu quốc tế hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả (Ảnh minh họa. Nguồn: talinh kiện pchicongthuong.vn)

Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt.

Quy hoạch hướng đến các mục tiêu chung là hình thành được hệ thống thông tin đối ngoại tại các khu vực cửa khẩu quốc tế (gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không) hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng bộ, liên tục, thường xuyên, phát huy được những thành tựu và khắc phục được những hạn chế yếu kém để phục vụ tốt hoạt động thông tin đối ngoại; xây dựng, nâng cao chất lượng các nội dung, nhiệm vụ cho hệ thống thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhu cầu của các đối tượng theo từng khu vực cửa khẩu.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, phối hợp về công tác thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế thông qua hệ thống thông tin đối ngoại; đề xuất các tiêu chí, cơ chế, giải pháp phù hợp để hỗ trợ các địa phương xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế đồng bộ, hiện đại, bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Quy hoạch cũng đề ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2020 và 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, tất cả các cửa khẩu quốc tế hàng không, đường bộ, đường sắt có hệ thống thông tin đối ngoại, đầy đủ màn hình điện tử, quầy thông tin, điểm tra cứu điện tử, trang thông tin điện tử có nội dung thông tin phong phú, đa dạng với các ngôn ngữ phù hợp với từng khu vực, địa bàn; có ít nhất 30% cửa khẩu quốc tế đường thủy có hệ thống thông tin đối ngoại; tất cả hệ thống thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế có quy chế hoạt động và có nội dung phù hợp với đối tượng, địa bàn.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là tất cả các cửa khẩu quốc tế hiện có và mở mới có hệ thống thông tin đối ngoại hoạt động hiệu quả với nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ thể.

Cũng theo Quy hoạch mới được phê duyệt, hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phải bảo đảm đầy đủ các thành phần với các ngôn ngữ phù hợp, bao gồm: màn hình điện tử (tivi); quầy cung cấp thông tin; điểm tra cứu điện tử; trang thông tin điện tử; các xuất bản phẩm bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và ngôn ngữ quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam.

Đáng chú ý, Quy hoạch nêu rõ, nội dung thông tin của hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế được sử dụng các nguồn thông tin của các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí trung ương và địa phương, từ cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước các cấp để phục vụ thông tin đối ngoại.

Cụ thể, nội dung của hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế gồm có các thông tin giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam; tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin liên quan đến quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân, địa phương giữa Việt Nam và các nước chung biên giới; phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các thế lực thù địch nhằm phá hoại sự nghiệp đổi mới, độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước…

Để hiện thực hóa được các mục tiêu và định hướng nêu trên, trong Quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới, bao gồm các giải pháp về cơ chế chính sách; về tài chính, về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế; nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thông tin đối ngoại; hợp tác quốc tế; và các giải pháp đổi mới, tăng cường xây dựng nội dung.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện Quy hoạch, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế của đất nước, trình Thủ tướng Chính phủ những nội dung cần cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp.

Cùng với đó, Bộ TT&TT cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí phát triển hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế theo mục tiêu, kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan định hướng, xây dựng, cung cấp nội dung thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng các trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và ngôn ngữ quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam để cung cấp thông tin phục vụ công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn; nâng cấp hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế bị xuống cấp, đầu tư mới tại các khu vực chưa có hệ thống thông tin đối ngoại cửa khẩu quốc tế…

Nguồn: ictnews.vn