Năm 2018, 85% bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có hệ thống xếp hàng điện tử

Một trong những mục tiêu được Bộ Y tế đặt ra trong kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 là đảm bảo 20% thủ tục hành chính của Bộ được trực tuyến hóa mức độ 3 trở lên, trong đó có ít nhất 15% đạt mức độ 4 (Ảnh minh họa. Nguồn: cantho.gov.vn)

Bộ Y tế vừa ra quyết định 5748 phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 của Bộ. Theo đó, đối với ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Bộ, Bộ Y tế đặt mục tiêu trong năm tới sẽ nâng cấp Hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành, Hệ thống thư điện tử, Cổng thông tin điện tử của Bộ, trang/cổng thông tin của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ hoạt động ổn định, hiệu quả, an ninh bảo mật trên môi trường điện tử.

Cùng với đó, có 50% đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế xây dựng hệ thống thông tin tích hợp phục vụ công tác quản lý, điều hành và chuyên môn chủ yếu của đơn vị; 80% đơn vị thuộc va trực thuộc Bộ Y tế triển khai hồ sơ cán bộ công chức, viên chức trên môi trường mạng.

Về xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các mục tiêu trong năm 2018 của kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ Y tế bao gồm: có 100% bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có hệ thống thông tin quản lý bệnh viện (HIS), trong đó có 95% bệnh viện tích hợp hệ thống quản lý xét nghiệm (LIS) với hệ thống HIS; có 50% bệnh vệnh trực thuộc Bộ Y tế tích hợp hệ thống thông tin lưu trữ và truyền hình ảnh y học (RIS-PACS); có 20% bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế triển khai Bệnh án điện tử; Hoàn thành triển khai phần mềm quản lý hoạt động Trạm y tế xã tại 26 xã mô hình điểm của Bộ Y tế; Hoàn thành phần mềm Hồ sơ sức khỏe điiện tử; Triển khai phần mềm hệ thống thông tin thống kê y tế điện tử tại 8 tỉnh, thành phố.

Đối với ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, bên cạnh mục tiêu đảm bảo 20% thủ tục hành chính của Bộ Y tế được trực tuyến hóa mức độ 3 trở lên, trong đó có ít nhất 15% đạt mức độ 4, năm 2018, ngành Y tế cũng hướng đến các mục tiêu kết nối Hải quan một cửa quốc gia theo đúng kế hoạch của Chính phủ và có 85% bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có hệ thống xếp hàng điện tử.

Trong bản kế hoạch mới phê duyệt, Bộ Y tế cũng xác định rõ các mục tiêu về phát triển nhân lực và hạ tầng kỹ thuật sẽ được hiện thực hóa trong năm tới, đó là: 100% các đơn vi thuộc và trực thuộc Bộ Y tế có cán bộ chuyên trách CNTT được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật về kiến thức CNTT và an toàn thông tin; hoàn thành xây dựng trục tích hợp dữ liệu Bộ Y tế; đồng thời triển khai nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu Bộ Y tế theo kế hoạch của dự án đã được phê duyệt.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, trong Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm 2018 mới được phê duyệt, Bộ Y tế cũng đưa ra các nhóm nội dung, giải pháp sẽ được các cơ quan, đơn vị trong Bộ tập trung triển khai thời gian tới. Trong đó, 3 nhóm giải pháp chính gồm có: giải pháp pháp về môi trường chính sách; giải pháp tài chính và giải pháp triển khai.

Cụ thể, Bộ Y tế sẽ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn tạo hành lang pháp lý và thúc đẩy ứng dụng CNTT ngành y tế như Thông tư quy định về ứng dụng Bệnh án điện tử, hướng dẫn quản lý dịch vụ CNTT trong ngành y tế, quy định về thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng CNTT trong ngành y tế. Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT trong ngành y tế và các văn bản hướng dẫn quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

Về giải pháp tài chính, cùng với việc đẩy mạnh thuê dịch vụ CNTT, Bộ Y tế dự kiến sẽ xây dựng cơ chế để đưa chi phí hoạt động CNTT trong bệnh viện vào giá dịch vụ khám chữa bệnh và được BHYT thanh toán.

Bên cạnh đó, trong năm 2018 tới, Bộ Y tế cũng triển khai một loạt giải pháp, bao gồm: đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục/từ điển dùng chung cốt yếu gắn liền với mã định danh, làm nền tảng cho việc trao đổi thông tin, khả năng tích hợp giữa các hệ thống; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn CNTT y tế, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, chuyên môn.

Để đảm bảo thành công của các dự án, giảm thiểu việc đầu tư trùng lặp và nâng cao hiêu jquar đầu tư, Bộ Y tế xác định các bài toán có quy mô lớn, các ứng dụng có thể sử dụng ở nhiều đơn vị trong ngành sẽ được thực hiện theo mô hình thí điểm – nhân rộng. Cơ quan Bộ Y tế và từng đơn vị trực thuộc Bộ phải xây dựng kiến trúc hệ thống CNTT của cơ quan, từ đó xây dựng đề án CNTT tổng thể của đơn vị làm căn cứ triển khai ứng dụng CNTT.

Cùng với việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm 2018 của Bộ, Bộ Y tế cũng đã ban hành danh mục 23 nhiệm vụ, dự án trọng điểm ứng dụng CNTT sẽ được ngành Y tế triển khai trong 12 tháng tới như: Nâng cấp hệ thống ứng dụng CNTT trong quản lý ngành y tế; Triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2018 - 2020; Xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Y tế; Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 thuộc phạm vi của Bộ Y tế; Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong các lĩnh vực Dược, Trang thiết bị y tế, Môi trường y tế, Y Dược học cổ truyền; Xây dựng kiến trúc tổng thể Y tế điện tử…

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm 2018 của Bộ Y tế sẽ là căn cứ để các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế xây dựng, triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT theo đúng quy định.

Lãnh đạo Bộ Y tế giao trách nhiệm cho Cục CNTT tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm 2018 của Bộ. Vụ Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Cục CNTT và cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Bộ trưởng bố trí kinh phí để thực hiện các dự án, nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Nguồn: ictnews.vn