Đây là nội dung trong Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TT&TT vừa được Chính phủ thông qua, tại Nghị quyết 16 ngày 27/2/2018.

Làm thủ tục mở quán net sẽ không cần nộp bản sao Chứng minh nhân dân

Thủ tục cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” là 1 trong 54 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ TT&TT sẽ được đơn giản hóa (Ảnh minh họa)

Theo phương án này, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 54 thủ tục hành chính thuộc 7 lĩnh vực Bộ TT&TT quản lý, bao gồm: 8 thủ tục lĩnh vực Bưu chính, 12 thủ tục lĩnh vực viễn thông - Internet, 8 thủ tục lĩnh vực Tần số vô tuyến điện, 8 thủ tục lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; 4 thủ tục lĩnh vực CNTT và điện tử; 3 thủ tục lĩnh vực Báo chí; và 11 thủ tục thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.

Trong đó, thủ tục cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” là 1 trong 12 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực viễn thông và Internet sẽ được Bộ TT&TT chủ trì thực hiện đơn giản hóa.

Cụ thể, theo phương án, sẽ bỏ quy định về bản sao chứng thực CMN của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân và bản sao chứng thực CMND của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp (Điều 8, Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng).

Đồng thời, thay các thông tin của chủ điểm hoặc người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Số CMND, địa chỉ liên hệ, điện thoại) bằng số định danh cá nhân tại “Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử” (Mẫu 02a/ĐĐN, 02b/ĐĐN Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng).

Thay thông tin về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bằng mã số doanh nghiệp tại “Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử” (Mẫu 02b/ĐĐN Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng).

Cùng với đó, thông tin về số CMND của chủ điểm hoặc người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cũng sẽ được thay bằng số định danh cá nhân tại “Giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” (Mẫu 01a/GCN, 01b/GCN Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng).

Với lĩnh vực phát thanh và thông tin điện tử, thủ tục “Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng” là 1 trong 8 thủ tục hành chính sẽ được Bộ TT&TT đơn giản hóa. Cụ thể, bỏ quy định về sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai (Điều 6 Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội). Bên cạnh đó, bổ sung số định danh cá nhân của người đề nghị cấp giấy phép tại “Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng” (Mẫu 02 Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội).

Đối với thủ tục “cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp” cũng thuộc lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT sẽ bỏ quy định về Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai. Đồng thời, bổ sung số định danh cá nhân của người đề nghị cấp phép tại “Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng”.

Tại Nghị quyết 16, Chính phủ giao Bộ TT&TT căn cứ nội dung phương án đơn giản hóa mới được Chính phủ thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Văn phòng Chính phủ được giao kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Bộ TT&TT và các bộ, ngành có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi phương án đơn giản hóa đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 16.

Nguồn: ictnews.vn