Kiên Giang: Chi 826 triệu đồng thúc đẩy thương mại điện tử đến năm 2020

Tỉnh Kiên Giang có kế hoạch thúc đẩy phát triển thương mại điện tử đến năm 2020.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu của Kế hoạch này nhằm xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp, các hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình phát triển chung của cả nước, đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu phát triển thương mại điện tử được sử dụng phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh quốc gia. Mục tiêu phát triển thương mại điện tử đến năm 2020 của tỉnh bao gồm các nhóm mục tiêu sau:

Cổng dịch vụ công của tỉnh được hình thành, tích chợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các sở, ngành và địa phương; cung cấp được hầu hết các dịch vụ công phổ biến liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp ở mức độ 3 và 30% dịch vụ công ở mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cổng dịch vụ công của tỉnh kết nối với cổng thông tin Văn phòng Chính phủ.

100% các siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở phân phối hiện đại lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ ATN (thẻ POS). 100% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán phí cung cấp dịch vụ qua phương tiện điện tử. 70% doanh nghiệp tham gia các website thương mại điện tử, cập nhật định kỳ thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm. 65% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chữ ký số khi tham gia giao dịch thương mại điện tử. 95% doanh nghiệp khai báo thuế qua mạng. Đẩy mạnh tập huấn cho các cán bộ quản lý nhà nước về thương mại điện tử, doanh nghiệp đào tạo ngắn hạn về thương mại điện tử.

Dự kiến tổng kinh phí triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2017 – 2020 là 826,9 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh.

UBND tỉnh Kiên Giang giao cho Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Cục thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương và các sở, ban, ngành thực hiện.

Nguồn: ictnews.vn