Hơn 30 bộ, ngành, địa phương đã ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử

Bộ TT&TT là một trong những bộ, ngành đã ban hành khung Kiến trúc Chính phủ điện tử (Trong ảnh: Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng kiểm tra hệ thống cơ sở hạ tầng mạng tại trụ sở Bộ TT&TT hồi cuối năm 2017. Nguồn ảnh: mic.gov.vn)

Tại phiên họp quý I/2018 của Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước vào ngày 16/3 vừa qua, thông tin về tình hình triển khai xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, đại diện Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) cho biết, để hướng tới triển khai Chính phủ điện tử một cách đồng bộ, hiệu quả, tháng 5/2015, Bộ TT&TT đã ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0.

Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0 đã xác định và thống nhất Sơ đồ tổng thể Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của quốc gia. Đây là căn cứ để cơ quan nhà nước các cấp xác định trách nhiệm, vị trí của mình trong sự phát triển Chính phủ điện tử đồng bộ của quốc gia. Bên cạnh đó, Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0 còn làm căn cứ để các Bộ, cơ quang ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử chi tiết của mình, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đồng thời đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ.

Trên cơ sở Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử chi tiết của các Bộ/ tỉnh, các cơ quan nhà nước có thể xây dựng, triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT theo lộ trình và trách nhiệm triển khai ở các cấp, bảo đảm sự kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin. Ngoài ra, các tổ chức khác cũng có thể tham khảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam để bảo đảm kết nối, liên thông, triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin cùng với các cơ quan nhà nước trong phát triển Chính phủ điện tử.

Cũng theo đại diện Cục Tin học hóa, thời gian vừa qua, Bộ TT&TT đã đẩy mạnh việc đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử. Cùng với việc tổ chức các hội thảo khu vực trên cả nước để phổ biến, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử (đối với các Bộ) và Kiến trúc Chính quyền điện tử (đối với các tỉnh, thành phố), Bộ TT&TT cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử.

Trong thời gian qua, căn cứ vào nhiệm vụ của các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1819 phê duyệt “Chương trình quốc gia về ứng dụng tin tức công nghệ mới nhất thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020” và hướng dẫn của Bộ TT&TT, một số Bộ, ngành, tỉnh, thành phố cũng đã tổ chức nghiên cứu, hội thảo về xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính quyền điện tử.

Đáng chú ý, theo thống kê của Cục Tin hóa, đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng trên 50 bộ, ngành, tỉnh, thành phố triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử và trên 30 Bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử.

Trước đó, trong công văn 1655 ngày 13/2/2018 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Tại công văn nêu trên, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ TT&TT, hoàn thành trước tháng 9/2018.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo, đối với các dự án CNTT hoặc kế hoạch thuê dịch vụ CNTT được thực hiện từ năm 2018 trở đi, phải có yêu cầu, nội dung về kết nối, chia sẻ và liên thông các cấp. Khi đầu tư hoặc thuê dịch vụ các hệ thống xử lý thủ tục hành chính, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử phải tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ (đối với cấp Bộ), Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh (đối với tỉnh) đã được phê duyệt.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng các phầm mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm 1 cửa điện tử thống nhất trên cơ sở tổ chức lại các phầm mềm hiện có; bảo đảm việc triển khai do 1 đơn vị đầu mối thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện và mỗi bộ, cơ quan ngang bộ, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng thống nhất 1 phần mềm của bộ, tỉnh. Việc xây dựng phầm mềm phải bảo đảm tuân thủ các hướng dẫn, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ TT&TT và các Bộ, ngành khác.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ TT&TT khẩn trương hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia (NGSP), hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương kết nối, tích hợp dữ liệu thông qua nền tảng này; công khai kế hoạch xây dựng nền tảng NGSP để các Bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai, cung cấp các chuẩn kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu; đồng thời chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và bộ, ngành, địa phương có liên quan đề xuất giải pháp phầm mềm một cửa điện tử thống nhất.

Nguồn: ictnews.vn