Hoàn thành kiểm thử, đánh giá phần mềm một cửa điện tử trong tháng 6/2018

Trên cơ sở giải pháp phần mềm một cửa điện tử thống nhất do Bộ TT&TT đánh giá lựa chọn và khuyến cáo sử dụng cho cấp Bộ, tỉnh, Văn phòng Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT triển khai thí điểm; đánh giá, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai nhân rộng (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 16/4/2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng tại cuộc họp giao ban tháng 4/2018 giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao công tác phối hợp triển khai trong thời gian vừa qua và ghi nhận sự nỗ lực, tích cực của Bộ TT&TT và 2 Tập đoàn VNPT, Viettel trong việc phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử.

Về công việc thời gian tới, để đạt mục tiêu hoàn thành kết nối, liên thông các phần mềm quản lý  văn bản và hồ sơ công việc giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương; nhân rộng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện tử và đặc biệt là ra mắt Cổng dịch vụ công quốc gia vào tháng 11/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xác định trách nhiệm của mỗi bên để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đề nghị Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT duy trì họp giao ban định kỳ hàng tháng để tổng kết những công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thống nhất những nội dung triển khai tiếp theo.

Đối với Bộ TT&TT, người đứng đầu Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ này quan tâm bố trí nguồn vốn từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam phục vụ triển khai thực hiện dự án thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia; ban hành hướng dẫn kỹ thuật kết nối hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trong quý II/2018.

Cùng với đó, Bộ TT&TT cũng được đề nghị hoàn thành kiểm thử, đánh giá và công bố hợp quy phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc và trục liên thông văn bản quốc gia trong tháng 5/2018 để có cơ sở triển khai nhân rộng trên toàn quốc, phần mềm một cửa điện tử từ tháng 6/2018. Đồng thời, phối hợp, tư vấn cho Văn phòng Chính phủ xây dựng, ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Văn phòng Chính phủ bảo đảm phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử quốc gia.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đề nghị 2 tập đoàn VNPT và Viettel tập trung nhân lực hoàn thiện các phần mềm theo ý kiến của Bộ TT&TT, bảo đảm chất lượng và khả năng triển khai nhân rộng, lâu dài.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao Tổ Tư vấn tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ được giao tại Quyết định 255 ngày 6/4/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác có thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể. Thực hiện rà soát lại toàn bộ các văn bản pháp lý, quy định về xây dựng Chính phủ điện tử, qua đó tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo 2 cơ quan ban hành những văn bản thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ban quản lý dự án CNTT tại Văn phòng Chính phủ được giao sớm trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành quy chế hoạt động trong tháng 4/2018; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tập trung triển khai các thủ tục đầu tư hoặc thuê dịch vụ CNTT các dự án xây dựng Chính phủ tại Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020, kế hoạch ứng dụng CNTT tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm chủ trì, sớm hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hoàn thành trong tháng 5/22018.

Đồng thời, thực hiện rà soát thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, lựa chọn các thủ tục hành chính phổ biến, được người dân, doanh nghiệp thường xuyên sử dụng có thể triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 làm cơ sở triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 6/2018.

Trước đó, trong công văn 1655 ngày 13/2/2018 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Cụ thể, tại công văn này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng các phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm 1 cửa điện tử thống nhất trên cơ sở tổ chức lại các phầm mềm hiện có; bảo đảm việc triển khai do 1 đơn vị đầu mối thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện và mỗi bộ, cơ quan ngang bộ, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng thống nhất 1 phần mềm của bộ, tỉnh. Việc xây dựng phầm mềm phải bảo đảm tuân thủ các hướng dẫn, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ TT&TT và các Bộ, ngành khác.

Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ TT&TT khẩn trương hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia (NGSP), hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương kết nối, tích hợp dữ liệu thông qua nền tảng này; công khai kế hoạch xây dựng nền tảng NGSP để các Bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai, cung cấp các chuẩn kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu; đồng thời chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và bộ, ngành, địa phương có liên quan đề xuất giải pháp phầm mềm một cửa điện tử thống nhất.

Bộ TT&TT cũng được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và bộ, ngành, địa phương có liên quan đề xuất giải pháp phần mềm một cửa điện tử thống nhất. Trên cơ sở giải pháp phần mềm một cửa điện tử thống nhất do Bộ TT&TT đánh giá lựa chọn và khuyến cáo sử dụng cho cấp Bộ, tỉnh, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT triển khai thí điểm; đánh giá, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai nhân rộng.

Nguồn: ictnews.vn