Hết năm nay, 70% dịch vụ công của Bộ KH&CN được cung cấp trực tuyến mức 3, 4

Giao diện hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ KH&CN tại địa chỉ: https://dichvucong.most.gov.vn.

Cũng theo quyết định phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2018 đã được Thứ trưởng Phạm Đại Dương ký ban hành, lộ trình này nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch thông tin, góp phàn nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân và hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN.

Cùng với việc nâng tỷ lệ dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức 3 của Bộ KH&CN lên 70%, lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ KH&CN năm 2018 còn hướng tới cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông điện tử của Bộ này để phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác của tổ chức, cá nhân.

Theo lộ trình mới được phê duyệt, 35 thủ tục hành chính của Bộ KH&CN sẽ được triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3 trong năm nay gồm có 2 thủ tục do Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chủ trì thực hiện; 24 thủ tục do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chủ trì thực hiện; 3 đơn vị là Quy Phát triển KH&CN Quốc gia, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Vụ Thi đua - Khen thưởng, mỗi đơn vị cùng chủ trì thực hiện 3 thủ tục.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra nêu trên, Bộ KH&CN đã xác định rõ 5 nhóm giải pháp sẽ được tập trung triển khai, đó là: giải pháp thể chế; giải pháp kỹ thuật, tin tức công nghệ mới nhất; giải pháp nhân lực; giải pháp tổ chức, triển khai; giải pháp nâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng.

Cụ thể, cùng với việc xây dựng, ban hành các Quy chế triển khai, quản lý, khai thác và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Bộ, thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ ban hành quy định gắn mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến với việc đánh giá xét thi đua, khen thưởng hàng năm của các đơn vị; triển khai việc đánh giá chỉ số ứng dụng CNTT tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN trong đó chú trọng tiêu chí khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến do đơn vị chủ trì thực hiện.

Bên cạnh đó, sẽ triển khai, tích hợp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ KH&CN, Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Tăng cường đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn thông tin của các dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng cung cấp dịch vụ hoạt động ổn định, liên tục và an toàn cho tổ chức và cá nhân.

Đồng thời, ưu tiên triển khai trực tuyến các thủ tục hành chính đơn giản, có tính khả thi cao một cách hiệu quả, từ đó làm cơ sở nhân rộng triển khai trực tuyến các thủ tục hành chính khác; hạn chế tối đa việc triển khai trực tuyến các thủ tục hành chính không đem lại hiệu quả thực tế.

Đối với các dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 đã đưa vào hoạt động, Bộ KH&CN xác định ưu tiên xử lý trước đối với hồ sơ nộp trực tuyến. Cùng với đó, thường xuyên hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mới đưa vào hoạt động cho các tổ chức và cá nhân dưới nhiều hình thức.

Bộ KH&CN giao Trung tâm CNTT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp, đôn đốc, giám sát, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ.

Theo số liệu thống kê của Bộ KH&CN, tính đến cuối năm ngoái, số thủ tục hành chính tại Bộ đã được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 là 177 thủ tục, chiếm 58% tổng số thủ tục hành chính. Trong đó, có 2 dịch vụ được cung cấp trực tuyến mức 4 là: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức KH&CN; Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức KH&CN.

Nguồn: ictnews.vn