Đây là một nội dung trong Nghị quyết hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017 mới được Chính phủ ban hành.

Gắn kết giữa bảo đảm an toàn thông tin với phát triển Chính phủ điện tử

Bộ TT&TT được giao chủ trì việc bảo đảm an toàn thông tin mạng, gắn kết giữa bảo đảm an toàn thông tin với phát triển Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử các cấp (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Tại Nghị quyết này, đề cập đến vấn đề xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 theo đúng tiến độ, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật cho việc ứng dụng CNTT, an toàn thông tin mạng và xây dựng Chính phủ điện tử theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của bộ, ngành, địa phương đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Khung Kiến trúc Chính phủ Việt Nam; phấn đấu đến cuối năm 2018, 100% các đơn vị thuộc bộ, ngành trung ương, UBND cấp tỉnh giải quyết, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tập trung triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin một cửa điện tử tại các bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các bộ, ngành, địa phương; bảo đảm an toàn thông tin mạng, gắn kết giữa bảo đảm an toàn thông tin với phát triển Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử các cấp.

Bộ TT&TT cũng được yêu cầu có kế hoạch chỉ đạo cụ thể thông tin, truyền thông về kết quả phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; có biện pháp kiên quyết xử lý đối với trường hợp đưa tin xấu, độc, bịa đặt, vu khống dưới các hình thức trên mạng xã hội.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an tập trung triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2018. Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thành và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2018.

Bộ TT&TT, Bộ GD&ĐT tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam trong bảng xếp hạng của Liên hợp quốc đối với 3 nhóm chỉ số dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực; cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin có liên quan cho các cơ quan đánh giá của Liên hợp quốc cập nhật về tình hình xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam.

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm các cuộc họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo không cần thiết.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và giảm chi phí cho doanh nghiệp; xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tổ chức đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính một cách hiệu quả, thực chất.

Nguồn: ictnews.vn