Đến năm 2020, ứng dụng CNTT tại tất cả trạm y tế xã, phường

Bộ Y tế vừa phê duyệt Đề án ứng dụng CNTT tại các trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018 - 2020.

Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 6111/QĐ-BYT phê duyệt Đề án Ứng dụng tin tức công nghệ mới nhất thông tin tại Trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020.

 Theo đó, Bộ Y tế đặt mục tiêu ưng dụng CNTT để quản lý hoạt động của trạm y tế xã/phường/thị trấn  trong hoạt động chuyên môn, tài chính, nhân lực,... nhằm tiết kiệm thời gian, nhân lực, sổ sách bảo đảm sự chính xác của số liệu, khả năng kết nối liên thông giữa trạm y tế xã với bảo hiểm xã hội và các tuyến y tế cao hơn,  góp phần đẩy mạnh công tác quản lý hiệu quả hơn.

Trong đó, ngành y tế đặt ra những mục tiêu rất cụ thể, bao gồm: Xây dựng và triển khai phần mềm tin học quản lý hoạt động trạm y tế xã, kết nối liên thông và chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, hệ thống giám định và thanh toán bảo hiểm y tế, hệ thống thống kê y tế điện tử trên toàn quốc.
Xây dựng và triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử có mã số định danh (ID) duy nhất cho mỗi người dân.
Triển khai phầm mềm thống kê y tế điện tử tại 4 tuyến: tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến trung ương theo lộ trình. 

Theo lộ trình triển khai, từ tháng 1 – tháng 12/2018, sẽ xây dựng và triển khai phần mềm tin học quản lý hoạt động trạm y tế xã, phần mềm thống kê y tế điện tử tại 26 trạm y tế xã, phường, trấn thuộc 8 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TP.HCM, Lào Cai, Yên Bái, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An) phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, tiến tới giảm sổ sách (thời gian này vẫn dùng song song sổ sách và phần mềm).

Từ tháng 7/2019 đến 2020 sẽ triển khai nhân rộng mô hình trên toàn quốc.

Nguồn: ictnews.vn