Đến 2020, ít nhất 50% website các tỉnh, thành phố được giám sát an toàn thông tin mạng

Cũng theo Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016 - 2020, sẽ ưu tiên thực hiện giám sát an toàn thông tin mạng cho Cổng thông tin điện tử của các tỉnh ở địa bàn khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 153 phê duyệt Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020.

Có cơ quan quản lý là Bộ TT&TT, Chương trình hướng tới mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ Trung ương đến địa phương; nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin quốc gia và xác thực điện tử; phát triển ngành công nghiệp CNTT thông qua việc phát triển các khu CNTT trọng điểm và các sản phẩm CNTT trọng điểm.

Chương trình cũng đặt mục tiêu cụ thể là đến năm 2020, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung; đáp ứng kết nối trên 50% các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương có nhu cầu được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia; 30% hồ sơ thủ tục hành chính của các địa phương được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính cần trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng; hoàn thành xây dựng hệ thống kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương để kết nối các hệ thống dịch vụ của các bộ, ngành, địa phương đã sẵn sàng.

Cùng với đó, Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020 cũng nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thể khác như: trên 80% hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên của các địa phương được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại cao nhất thế giới theo xếp hạng của các tổ chức quốc tế; 100% dịch vụ công cấp độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung; tối thiểu 50% cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giám sát an toàn thông tin mạng, trong đó ưu tiên cho các tỉnh ở địa bàn khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách.

Đồng thời, đến năm 2020, hỗ trợ xây dựng 7 khu CNTT tập trung thuộc Quyết định 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển tối thiểu 3 sản phẩm phần cứng điện tử thuộc lĩnh vực vi mạch, chip bán dẫn, 6 sản phẩm nền tảng dùng trong cơ quan nhà nước và xã hội, 1 sản phẩm nội dung số phục vụ cơ quan nhà nước.

Quyết định 153 của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020 là 1.520 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương là 844 tỷ đồng, vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương là 273 tỷ đồng và 403 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương. Trường hợp có bổ sung từ ngân sách trung ương, tổng số vốn thực hiện Chương trình được điều chỉnh tăng nhưng không vượt quá tổng mức đầu tư của Chương trình đã được phê duyệt tại Nghị quyết 73 ngày 26/8/2016 của Chính phủ là 7.920 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT chủ trì tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020; chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính hướng dẫn các cơ quan bộ, ngành và địa phương thực hiện Chương trình; tổng hợp và xây dựng kế hoạch trung hạn, hàng năm đối với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và văn bản pháp luật liên quan; phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn phân bổ vốn sự nghiệp của Chương trình; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; đồng thời chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các chính sách bảo đảm cho việc thực hiện các mục tiêu đề ra của Chương trình.

Nguồn: ictnews.vn