Đề xuất 288 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 bộ, ngành, địa phương thực hiện năm nay

Theo Văn phòng Chính phủ, các dịch vụ công trực tuyến được đưa vào dự thảo "Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương tích hợp, đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2018" là những dịch vụ có số lượng giao dịch lớn, thực sự thiết yếu với người dân, doanh nghiệp (Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương tích hợp, đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2018 hiện đang được Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng.

Đề cập đến sự cần thiết của việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương tích hợp, đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2018, Văn phòng Chính phủ cho biết, để đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành. Trong đó, giao rõ chỉ tiêu cho các bộ, ngành, địa phương về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

“Tuy nhiên, việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương chưa đạt được hiệu quả cao, trong đó phải kể đến việc các dịch vụ công tuyến tuy đã được triển khai nhưng ít được người dân, doanh nghiệp khai thác sử dụng”, Văn phòng Chính phủ nhận định.

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, trong quý I/2018, đã có thêm 13.909 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được các bộ, ngành, địa phương xây dựng và vận hành nhưng số lượng dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ lại giảm đáng kể so với quý trước.

Cụ thể, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được các bộ, cơ quan ngang bộ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp hiện nay là 1.551 dịch vụ nhưng số lượng dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong quý I/2018 chỉ có 376 dịch vụ, đạt tỷ lệ 24,24% (quý IV/2017, tỷ lệ này là 64,14%). Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp hiện nay là 45.374 dịch vụ, tuy nhiên số lượng dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong quý I/2018 chỉ là 4.396, đạt tỷ lệ 9,69% (tỷ lệ này trong quý IV/2017 là 15,42%).

Vì vậy, để bảo đảm việc cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, rà soát, lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến có số lượng giao dịch lớn, thực sự thiết yếu với người dân và doanh nghiệp để đưa vào Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ, 3, 4 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2018. Danh mục này cũng sẽ là cơ sở để Văn phòng Chính phủ tổ chức kết nối, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ.

Theo dự thảo Quyết định ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương tích hợp, đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2018, Văn phòng Chính phủ đề xuất 288 dịch vụ, bao gồm 190 dịch vụ cấp bộ, ngành và 98 dịch vụ cấp tỉnh, huyện, xã.

Trong 190 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được Văn phòng Chính phủ đề xuất các bộ, ngành triển khai trong năm 2018, Bộ Y tế có 59 dịch vụ (8 dịch vụ mức 3, 51 dịch vụ mức 4); Bộ GD&ĐT có 20 dịch vụ (7 dịch vụ mức 3, 13 dịch vụ mức 4); Bộ KH&CN có 22 dịch vụ đều ở mức 3; Ngân hàng Nhà nước có 16 dịch vụ đều ở mức 4; Bộ Công Thương 15 dịch vụ (8 dịch vụ mức 3, 7 dịch vụ mức 4); Bộ Tài chính có 13 dịch vụ mức 4; Bộ Nội vụ có 10 dịch vụ mức 4; Bộ TT&TT có 5 dịch vụ mức 3…

Đối với 98 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 được Văn phòng Chính phủ đề xuất các địa phương triển khai thực hiện trong năm nay, có 83 dịch vụ cấp tỉnh, 13 dịch vụ cấp huyện và 2 dịch vụ cấp xã thực hiện. Hai dịch vụ công trực tuyến được đề xuất giao cấp xã thực hiện trong năm nay ở mức 3 đều thuộc lĩnh vực Tư pháp: Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử.

Cũng tại dự thảo Quyết định, cùng với việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương tích hợp, đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2018, Văn phòng Chính phủ cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia; kết nối, tích hợp với các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, cơ quan ngang Bộ tại Danh mục; đồng thời, tổ chức kết nối, tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ, hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt tại Danh mục.

Dự thảo Quyết định cũng cho hay, Bộ TT&TT được giao các nhiệm vụ: phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong quá trình đánh giá, thẩm định, lựa chọn giải pháp Cổng dịch vụ công quốc gia phù hợp để triển khai; ban hành quy chuẩn kết nối trao đổi dữ liệu về hồ sơ thủ tục hành chính giữa các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong năm 2018.

Trước đó, lần lượt trong các năm 2016 và 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra các quyết định ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện, với tổng số 127 dịch vụ công được thực hiện trong năm 2016 (gồm 83 dịch vụ của bộ, ngành và 44 dịch vụ của địa phương); 707 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2017 (gồm 354 dịch vụ do các bộ, ngành thực hiện và 353 dịch vụ địa phương triển khai).

Nguồn: ictnews.vn