Cả nước đã có hơn 8 triệu số định danh cá nhân được cấp

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ Công an trong thời gian tới tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương, bảo đảm đến năm 2019 cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều được cấp số định danh cá nhân (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Thông tin nêu trên vừa được Văn phòng Chính phủ cho biết, trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 896 (Ban chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn đến năm 2020 - PV) tại cuộc họp Ban chỉ đạo này vào ngày 25/1/2018.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, năm 2017, nhiều nhiệm vụ của Ban chỉ đạo đã hoàn thành theo kế hoạch. Cơ bản các bộ, ngành đã hoàn thành việc rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân, trình Chính phủ phê duyệt. Đến nay, đã có 17 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành được ban hành.

Bên cạnh đó, các văn bản làm cơ sở cho việc kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) với CSDL quốc gia đã được ban hành, làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng các hệ thống thông tin,CSDL có thể áp dụng, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ.

Vấn đề xác định nguồn vốn thực hiện Dự án CSDL quốc gia về dân cư cũng đã cơ bản được tháo gỡ, nhiều hoạt động chuẩn bị điều kiện hạ tầng, kỹ thuật, nguồn nhân lực, tài liệu quản lý dân cư và các điều kiện cần thiết phục vụ xây dựng CSDL quốc gia về dân cư đã được triển khai. Đặc biệt, việc cấp số định danh cá nhân thông qua cấp Căn cước công dân hoặc đăng ký khai sinh đã được thực hiện tại 18 địa phương, đến nay đã cấp được hơn 8 triệu số định danh cá nhân.

Phó Thủ tướng biểu dương nỗ lực của các Bộ: Công an, Tư pháp KH&ĐT, Tài chính, TT&TT và Văn phòng Chính phủ trong việc đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn trong triển khai xây dựng CSDL quốc gia về dân cư cũng như tích cực trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc cải cách TTHC và kết nối, chia sẻ thông tin dân cư giữa CSDL quốc gia về dân cư với các CSDL chuyên ngành.

Đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo, để đẩy mạnh tiến độ xây dựng CSDL quốc gia về dân cư, bảo đảm mục tiêu tạo sự đổi mới về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại; đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các Bộ KH&ĐT, Công an và Tài chính khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại các công văn 9767 ngày 14/9/2017 và 144 ngày 4/1/2018 của Văn phòng Chính phủ để bố trí vốn cho dự án CSDL quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục công việc của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Công an cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan rút kinh nghiệm trong công tác triển khai, thu thập thông tin dân cư, và tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương, bảo đảm đến năm 2019 cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều được cấp số định danh cá nhân theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nội vụ khẩn trương thực hiện rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo hướng dẫn của Văn phòng Ban Chỉ đạo, bảo đảm chất lượng; Bộ Ngoại giao hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. Các Bộ, ngành đã được Chính phủ thông qua Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương khi xây dựng CSDL, hệ thống thông tin cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ, tránh chồng chéo, lãng phí. Các địa phương phối hợp Bộ Công an thực hiện Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ và hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 896 để triển khai đồng bộ việc cấp số định danh cá nhân cho công dân theo kế hoạch.

Văn phòng Ban Chỉ đạo được yêu cầu tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2018 trình Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ký ban hành trong tháng 2/2018. Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động, sát sao hơn nữa trong công việc.

Được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8/6/2013 theo Quyết định 896, Đề án tổng thể đơn giản thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020 (Đề án 896) hướng tới mục tiêu tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thông lệ quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời góp phần phát triển Chính phủ điện tử.

Nguồn: ictnews.vn