Cà Mau: Phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0

Trung tâm hành chính tỉnh Cà Mau chính thức hoạt động từ đầu năm 2017.

Theo Sở TT&TT Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau phiên bản 1.0. Theo đó, Sở TT&TT là đơn vị đầu mối trong việc tổ chức, triển khai, áp dụng Chính quyền điện tử của tỉnh; chủ trì xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT 5 (năm) năm và hàng năm của tỉnh phù hợp với kiến trúc CQĐT tỉnh, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, áp dụng và tuân thủ kiến trúc CQĐT tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Sở TT&TT trong việc thực hiện nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT, kiến trúc CQĐT tại đơn vị mình phụ trách. Đồng thời đóng góp ý kiến để kiến trúc CQĐT tỉnh thường xuyên được cập nhật, đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thành phố trong từng giai đoạn.

Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Cà Mau là cơ sở khoa học để đưa ra các quyết định đầu tư triển khai CQĐT kịp thời, chính xác, nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí và đạt được mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng tin tức công nghệ mới nhất thông tin (CNTT) tại tỉnh trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả khi triển khai công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh.

Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn nhằm tạo thuận lợi trong việc giải quyết nhanh các thủ tục hành chính công cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước. Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế và đề xuất danh mục các dự án cần triển khai để hoàn thành hệ thống CQĐT của tỉnh vào năm 2020 và lộ trình triển khai các dự án này.

Lộ trình triển khai thực hiện Chính quyền điện tử phiên bản 1.0 gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, năm 2018 với mục tiêu là xây dựng nền tảng CQĐT tỉnh. Giai đoạn 2, (2019 – 2020) đặt mục tiêu là xây dựng các dự án thành phần của kiến trúc CQĐT tỉnh. Giai đoạn 3, sau năm 2020 tiếp tục hoàn thiện CQĐT và hướng đến xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành đô thị thông minh. 

Theo kế hoạch, kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau phiên bản 1.0 sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Triển khai phần mềm “Nền tảng chỉnh quyền điện tử” (eGov Platform) để làm nền tảng tích hợp và phát triển các ứng dụng nhằm xây dựng hệ thống CQĐT tỉnh theo kiến trúc đã đưa ra. Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung toàn tỉnh, xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung cơ bản cho toàn tỉnh, nâng cấp, phát triển các phần mềm lõi dùng chung đảm bảo tính liên thông nghiệp vụ theo kiến trúc, tích hợp để hình thành “Cổng thông tin chính quyền điện tử” cho cán bộ cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai thí điểm CQĐT tại một huyện để làm cơ sở nhân rộng toàn tỉnh trong giai đoạn sau, xây dựng, hoàn thiện các CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành. Hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến, phát triển các dịch vụ công trực tuyến từ mức 3 lên mức 4 cho các lĩnh vực thường xuyên có giao dịch. Tiếp tục nâng cấp, phát triển các phần mềm lõi dùng chung đảm bảo tính liên thông nghiệp vụ theo Kiến trúc, tích hợp để hình thành “Cổng thông tin chính quyền điện tử” cho cán bộ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng các ứng dụng chuyên ngành ở mọi lĩnh vực, xây dựng phần mềm báo cáo thống kê tổng hợp, hỗ trợ ra quyết định của chính quyền các cấp. Xây dựng các hệ thống tương tác với người dân, như hệ thống phần mềm góp ý, hệ thống Trung tâm Dịch vụ công. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin bao gồm việc nâng cấp Trung tâm dữ liệu.

Nguồn: ictnews.vn