Bộ Giao thông Vận tải bổ sung nhiệm vụ Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT và an toàn thông tin mạng

Bộ Giao thông Vận tải vừa bổ sung thêm nhiệm vụ kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT và an toàn thông tin mạng. Ảnh minh họa: Internet

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/1/2018 Theo đó, bổ sung thêm Khoản 6 vào Điều 2 Quyết định số 1986/QĐ-BGTVT ngày 10/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng tin tức công nghệ mới nhất thông tin và an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông Vận tải, như sau: Chỉ đạo xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông Vận tải. Chỉ đạo xây dựng Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông Vận tải đảm bảo phù hợp với khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và các văn bản liên quan.

Chỉ đạo triển khai xây dựng các thành phần của Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông Vận tải phù hợp lộ trình, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong Bộ, giữa Bộ và các cơ quan, đơn vị khác.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông Vận tải.

 

Nguồn: ictnews.vn