4 tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng tin tức công nghệ mới nhất cao là căn cứ để doanh nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật công nghệ cao và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Quyết định 19 quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận có thời hạn đối với doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/6 tới, Quyết định 19 được áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam.

Quyết định 19 nêu rõ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao là doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật công nghệ cao, cụ thể: Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển quy định tại Điều 5 của Luật Công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp; Tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao, doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của doanh nghiệp đạt ít nhất 60% tổng doanh thu thuần hàng năm;

Có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm nông nghiệp, tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam  trên tổng doanh thu  thuần hàng năm đạt ít nhất 0,5% và số lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp đạt ít nhất 2,5%; Áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế.

Cũng theo Quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận của doanh nghiệp và trình UBND cấp tỉnh xem xét quyết định công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cùng với việc hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Quyết định 19 cũng quy định, Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là căn cứ để doanh nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật công nghệ cao và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Trước khi Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hết hiệu lực 45 ngày, doanh nghiệp phải lập hồ sơ đề đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Doanh nghiệp bị thu  hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc 1 trong các trường hợp: Dừng hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục từ 12 tháng trở lên trong thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được cấp; Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Vi phạm một trong các điều cấm của Luật công nghệ cao; trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không còn đáp ứng một trong các điều kiện, tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định tại Điều 2 Quyết định này.

Quyết định 19 sẽ thay thế Quyết định 69 ngày 3/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bãi bỏ Thông tư 50 ngày 15/7/2011 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định 69.

Quyết định 19 cũng nêu rõ,  Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Bộ NN&PTNT cấp cho doanh nghiệp trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực vẫn tiếp tục có giá trị đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đã hết thời hạn được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định 19.

Nguồn: ictnews.vn